Avaleht Ehitus ja keskkond Detailplaneeringud

PostHeaderIcon Detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud:

 • Võnnu Vallavolikogu 17.08.2017.a otsusega nr 16 kehtestati Võnnu aleviku Tartu tn 34 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.
  Detailplaneeringu eesmärgiks on Võnnu kooli staadioni rajamine, täiendava ehitusala määramine ning lahenduse andmine krundi haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.
  Planeeringuga kavandatav staadion hõlmab endas 6-rajalist 100 ja 110 m sirgega jooksurada, 4-rajalist ovaali pikkusega 250 m, mille sisealale rajatakse jalgpallimuru ning kergejõustiku hüppe- ja heitealade platsid. Staadioni ühte otsa planeeritakse korvpalliplats ning teise otsa kunstmurukattega universaalne väljak. Staadioni inventari ja hooldusvahendite hoidmiseks on kavandatud kütteta abihoone ligikaudu 250 m² ehitusaluse pinnaga.

  VÕNNU ALEVIKU TARTU TN 34 ja 34a KINNISTUTE JA NENDE LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING (seletuskiri)

  JOONISED

 • Võnnu Vallavolikogu 11.12.2014 otsusega nr 25 kehtestatud Lääniste külas asuva Lääniste maaüksuste (91501:004:0043; 91501:004:0061) detailplaneering.

Lääniste külas asuva Lääniste maaüksuse detailplaneeringu seletuskiri koos lisadega

 

ALGATATUD DETAILPLANEERING

Võnnu Vallavalitsus annab teada, et Võnnu Vallavolikogu 05. II 2015.a otsusega nr 2 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ on algatatud Tartu maakonnas Võnnu vallas Lääniste külas Alampoise kinnistu ja lähiala detailplaneering ning mitte algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lääniste külas asuva Alampoise maaüksuse (91501:004:0049) detailplaneeringu asendiskeem

Planeeringuala haarab Alampoise kinnistut 91501:004:0049, pindalaga 21253 m², sihtotstarve maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on rajatud kanali seadustamine, paadisilla rajamine, maa sihtotstarbe muutmine ja uue ehitusala määramine ning anda lahendus krundi haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

 • "Alampoise" (PDF)
 • DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS (PDF)