Avaleht Avalik teave Õigusaktid

PostHeaderIcon Õigusaktid

Eeskirjad ja korrad

Kõik kehtivad Võnnu valla määrused leiab Riigi Teatajast

Üldised valla eeskirjad ja korrad

Võnnu valla 2016. aasta eelarve

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Võnnu valla arengudokumentide menetlemise kord

Avalikus internetipunktis interneti kasutamise eeskiri

Võnnu valla munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine

Võnnu valla arengukava aastateks 2012-2022 vastuvõtmine

Võnnu valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

Võnnu valla eelarve menetlemise kord

Võnnu valla hankekord

Võnnu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Võnnu Vallavolikogu ja -valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord

Võnnu valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise kord

Vallavolikogu esimehele ja liikmetele tasu maksmise kord

Võnnu Vallavalitsuse palgajuhend

Sotsiaal- ja tervishoiu alased eeskirjad ja korrad

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Võnnu vallas

Võnnu valla sotsiaaltoetuste maksmise kord

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Võnnu vallas

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Võnnu vallas

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise kord Võnnu vallas

Koduteenuse osutamise kord Võnnu vallas

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Keskkonna ja maakorralduse alased eeskirjad ja korrad

Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Võnnu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Võnnu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 kinnitamine

Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri

Võnnu valla korraldatud jäätmeveo kord

Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kehtestamine

Ehituse ja planeeringu alased eeskirjad ja korrad

Võnnu valla ehitusmäärus

Haridusja kultuuri alased eeskirjad ja korrad

Võnnu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine

Vanemate poolt kaetava õppe- ja kohamaksu osa määra kehtestamine Võnnu Lasteaias Värvuke

Võnnu Keskkooli põhimäärus

Võnnu Lasteaed Värvuke põhimäärus

Võnnu üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Võnnu Raamatukogu põhimäärus

Lääniste Raamatukogu põhimäärus