PostHeaderIcon Vallavolikogu õigusaktid

Alates 2011.a on Võnnu valla õigusaktid leitavad ühtses digitaalselt peetavas dokumendiregistris AMPHORA .
Dokumenid on avalikus vaates jagatud funktsioonide kaupa.

Otsused:

18-01-2010 Audiitori määramine (nr 01) (PDF)
18-01-2010 Võnnu vallavolikogu 16. juuli 2009.a. otsuse nr. 16 muutmine (nr 02) (PDF)
18-01-2010 Maakasutusleping (nr 03) (PDF)
18-01-2010 volikogu otsus nr 03 lisa (PDF)
18-01-2010 Alatise finantskomisjoni põhikirja kinnitamine (nr 04) (PDF)
18-01-2010 volikogu otsus nr 04 lisa (PDF)
18-01-2010 Alatise sotsiaalkomisjoni põhikirja kinnitamine (nr 05) (PDF)
18-01-2010 volikogu otsus nr 05 lisa (PDF)
18-01-2010 Alatise maa- ja majanduskomisjoni põhikirja kinnitamine (nr 06) (PDF)
18-01-2010 volikogu otsus nr 06 lisa (PDF)
18-01-2010 Alatise haridus- ja kultuurikomisjoni põhikirja kinnitamine (nr 07) (PDF)
18-01-2010 volikogu otsus nr 07 lisa (PDF)
15-02-2010 Alatise haridus- ja kultuurikomisjoni põhikirja kinnitamine (nr 08) (PDF)
15-02-2010 volikogu otsus nr 09 (PDF)
27-05-2010 Põhivara mahakandmine (nr 10) (PDF)
27-05-2010 Maakasutusleping (nr 11) (PDF)
17-06-2010 Rendileping (nr 12) (PDF)
17-06-2010 Kinnisasja omandamise loa taotluse toetamine (nr 13) (PDF)
30-09-2010 Võnnu valla arengukava täitmine (nr 14) (PDF)
30-09-2010 Revisjonikomisjoni esimehe ja liikme valimine (nr 15) (PDF)
28-10-2010 Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise nindamise mittealgatamine (nr 16) (PDF)
28-10-2010 Võnnu Vallavolikogu alatise haridus ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine (nr 17) (PDF)
28-10-2010 Võnnu Vallavolikogu alatise finantskomisjoni koosseisu kinnitamine (nr 18) (PDF)
24-11-2010 Rendileping (nr 19) (PDF)
24-11-2010 Toetuse andmine (nr 20) (PDF)

 

arhiiv - otsused
Määrused:

nr 01 18.01.2010 Maamaksumäära kehtestamine 2010.aastaks (PDF)
nr 02 15.02.2010 Võnnu valla 2009.a eelarve muudatuste kinnitamine(PDF)
nr 03 15.02.2010 Võnnu Teabekeskuse tegevuse lõpetamine ja põhimääruse kehtetuks tunnistamine(PDF)
nr 04 15.02.2010 Vallavolikogu esimehele ja liikmetele hüvituste maksmise kord(PDF)
nr 05 15.02.2010 Võnnu Vallavalitsuse teenistujate struktuuri ja koosseisu kinnitamine(PDF)
nr 06 15.02.2010 Võnnu Vallavolikogu 22. veebruari 2008 määruse nr 2 muutmine(PDF)
nr 07 11.03.2010 Võnnu valla 2010.a eelarve(PDF)
nr 08 11.03.2010 Avalikus internetipunktis interneti kasutamise eeskiri(PDF)
nr 09 15.04.2010 Võnnu valla üldplaneeringu ülevaatamine(PDF)
nr 10 27.05.2010 Võnnu valla ehitusmäärus(PDF)
nr 11 27.05.2010 Võnnu Vallavolikogu 23.10. 2006.a. määruse nr 14 “Sotsiaaltoetuste maksmise kord Võnnu vallas” muutmine (PDF)
nr 12 17.06.2010 Võnnu valla 2009.a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine(PDF)

nr 13 26.08.2010 Võnnu Vallavolikogu 05.05.2005.a määruse nr 7 "Hooldajatoetuse ja puudega inimese täendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine(PDF)
nr 14 30.09.2010 Koduteenuse osutamise tingimused ja kord (PDF)
nr 15 30.09.2010 Võnnu valla arengukava muutmise algatamine(PDF)
nr 16 24.11.2010 Võnnu Vallavalitsuse teenistujatepalgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine(PDF)
nr 17 24.11.2010 Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine ning Võnnu Lasteaia "Värvuke" õpetajate palgamäärade kinnitamine(PDF)
nr 18 16.12.2010 Võnnu valla 2010.a eelarve muudatuste kinnitamine(PDF)
nr 18 16.12.2010 Lisa(PDF)
nr 19 16.12.2010 Maamaksumäära kehtestamine 2011. aastaks(PDF)
nr 20 16.12.2010 Võnnu Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega(PDF)
nr 21 16.12.2010 Määruse eelnõu ;Võnnu valla arengukava muudatuste kinnitamine" suunamine avalikule väljapanekule(PDF)

arhiiv - määrused