Avaleht Vallavolikogu Vallavolikogu eelnõud

PostHeaderIcon Vallavolikogu eelnõud

EELNÕUD:

Võnnu Vallavolikogu 12.10.2017.a istungi eelnõud:

1. Kinnistu omandamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste pidamiseks ja ettevalmistavat perioodil tegevuste läbiviimiseks loodud juhtkomisjoni liikmete töö tasustamine


Võnnu Vallavolikogu 21.09.2017.a istungi eelnõud:

1. Võnnu valla hankekorra tühistamine
2. Teehoiukava kinnitamine; lisa
3. Kinnistu omandamine
4. Nõusoleku andmine Sihtasutusele Hooldekodu Härmalõng
5. Ettepanekud investeeringute kava koostamiseks
6. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava kinnitamine-
vallavaltisuse eelnõu; lisa
haridus- ja kultuurikomisjoni alternatiiveelnõu; lisa; seletuskiri


Võnnu Vallavolikogu 31.08.2017.a istungi eelnõud:

1. Võnnu valla 2017.a. lisaeelarve; eelarve; seletuskiri
2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete korraldamiseks
3. Pädevuse delegeerimine, seletuskiri


Võnnu Vallavolikogu 17.08.2017.a istungi eelnõud:
1. Võnnu Lasteaed Värvuke lasteaiaõpetajate töötasu alammäär;
2. Detailplaneeringu kehtestamine
3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule


Võnnu Vallavolikogu 06.07.2017.a istungi eelnõu:
1.Kinnistu omandamine


Võnnu Vallavolikogu 15.06.2017.a istungi eelnõud:
1. Võnnu valla 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine; aruanne
2. Audiitori määramine
3. Vallavara võõrandamine
4. Vallavara soetamine; Majandusühistu Toruorel ettepanek;
5. Osalemine mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel; asutamislepingu projekt; põhikirja projekt


Võnnu Vallavolikogu 18.05.2017.a istungi eelnõud:

1. Võnnu Vallavolikogu 3. juuli 2006.a. määruse nr 11 „Võnnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri” ning määrus nr 12 „Võnnu valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” tühistamine
2. Võnnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine
3. Võnnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine
4. Mäksa valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Mäksa valla üldplaneeringu dokumendid on https://www.maksavald.ee/et/uldplaneering


Võnnu Vallavolikogu 06.04.2017.a istungi eelnõud:

1. Võnnu Vallavolikogu 13.06.2012 määruse nr 11 „Võnnu valla korraldatud jäätmeveo kord“ muutmine
2. Vallavara võõrandamine (Lepa tee 7)


Võnnu Vallavolikogu 23.02.2017.a istungi eelnõud:

1. Võnnu valla 2017.a. eelarve II lugemine; lisa 1; lisa 2
2. Võnnu vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
3. Võnnu vallavolikogu esimehele ja liikmetele tasu maksmise korra muutmine
4. Hallatavate asutuste juhtide ja töötajate palgagruppide ning töötasu piirmäärade muutmine; lisa
5. Liitumine AS-iga EMAJÕE VEEVÄRK
6. AS EMAJÕE VEEVÄRK aktsiate märkimine ja varade üleandmine
7. Vee ettevõtja määramine
8. Kinnistu (Ringi tee L1) omandamine


Võnnu Vallavolikogu 19.01.2017.a istungi eelnõud:

1. Võnnu valla 2017.a. eelarve I lugemine, seletuskiri;

2. Võnnu valla ja Meeksi valla piiride muutmise kokkuleppe ja selle lisade kinnitamine;
LISAD: Võnnu valla ja Meeksi valla piiride muutmise kokkulepe; seletuskiri;
Üleantava vara ja lepingute nimekiri;
Järvselja raamatukogu bilansilised varad.


Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016.a istungi eelnõud:

1.Võnnu valla 2016.a. II lisaeelarve vastuvõtmine; seletuskiri; lisa
2. Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks
3. Päästeauto GAZ 66 tasuta võõrandamine ja üleandmine
4. Taotlus piiride muutmiseks;

seletuskiri; lisa;

5. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine; küsitlustulemuste  protokoll

6. Ühinemislepingu projektile esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kinnitamine;

Juhtkomisjoni õiend ühinemislepingu projektile esitatud ettepanekute kohta

7. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks; seletuskiri; õiend; ÜHINEMISLEPING;
8. Haaslava valla, Mäksa valla jaVõnnu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete arvu määramine
9. Haaslava valla, Mäksa valla jaVõnnu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine
10. Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine


1. Liitumiskõneluste alustamine AS-iga EMAJÕE VEEVÄRK
2. Kinnistu koormamine; lisa1; lisa 2
3. Võnnu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020
4. Konkursi läbiviimine soojamajanduse korraldamiseks
5. Kaugküttepiirkonna määramine; lisa 1 ja lisa 2
6. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
8. Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine;

Lisad: Ühinemislepingu projekt Haaslava, Mäksa ja Võnnu vald
Seletuskiri ühinemislepingu juurde
Ühinemolepingu õigusaktide ajakava
Mäksa majandusaasta aruanne 2015
Võnnu majandusaasta aruanne 2015
Haaslava majandusaasta aruanne 2015

9. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord


Võnnu Vallavolikogu 27.10.2016.a istungi eelnõud:
1. Seisukoha võtmine Mäksa Vallavolikogu 17.10.2016.a. otsuse nr 48 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks” muutmine osas
2. Nõustumine Meeksi valla Järvselja, Rõka, Haavametsa, Parapalu ja Meerapalu külade elanike ja sealsete ettevõtete esindajate sooviga eelnimetatud külade liitmiseks Tartu suunalise haldusterritooriumi osaga (Võnnu vallaga); seletuskiri
3. Võnnu valla arengukava 2025 vastuvõtmine; lisa Võnnu valla arengukava 2025; tegevuskava
4. Võnnu Vallavolikogu 06.11.2013 otsuse nr 25 „Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine muutmine"


Võnnu Vallavolikogu 22.09.2016.a istungi eelnõud:
1. Vallavara võõrandamine
2. Tartumaa maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
3. ”Võnnu valla arengukava 2025” avalikule väljapanekule suunamine; arengukava projekt; tegevuskava
4. Võnnu valla 2016.a I lisaeelarve vastuvõtmine; lisa
5. Seisukoha võtmine Mäksa Vallavolikogu 25.07.2016.a. otsuse nr 36 ... kohta


Võnnu Vallavolikogu 08.09.2016.a istungi eelnõu:
1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse Võnnu Vallavolikogu esindaja valimine


Võnnu Vallavolikogu 16.06.2016.a istungi eelnõud:
1. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete korraldamiseks
2. Vallavara võõrandamine (Kannu küla Kuuse)
3. Vallavara võõrandamine (Karja tee 14)
4. Detailplaneeringu algatamine
5. Võnnu valla 2015.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine; lisaaudiitori aruanne


Võnnu Vallavolikogu 26.05.2016.a istungi eelnõud:
1. Võnnu Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
2. Võnnu Raamatukogu ja Lääniste Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine
3. Alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
4. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmete esindajate üldkoosolekule – Maapäev
5. Võnnu Vallavolikogu 04.12.2013.a. otsuse nr 32 „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
liikmeks olemine” muutmine

6. Valdade ühinemisläbirääkimiste komisjonidesse esindajate nimetamine
7. Võnnu valla osalemine mittetulundusühingus Vooremaa Geopark, Geopargi PÕHIKIRI, MTÜ asutamiseleping


Võnnu Vallavolikogu 19.05.2016.a istungi eelnõud:

Võnnu vallavanema valimine
Konkursi korraldamine vallavanema ametikoha täitmiseks


Võnnu Vallavolikogu 12.05.2016.a istungi eelnõud:

  1. Avaldus (T.Muru)
  2. Vallavanema asendaja määramine (otsuse eelnõu)
  3. Kutse. PDF fail ja BDOC formaat

Võnnu Vallavolikogu 28.04.2016.a istungi eelnõud:

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine; lisa
2. Kinnistute Tartu tn 9c (lisa), Tartu tn 24/28 (lisa) ja Tiigi tee 1 (lisa) jagamine
3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Võnnu vallas
4. Võnnu valla sotsiaaltoetuste maksmise kord; seletuskiri
5. Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Võnnu vallas
6. Vallavara omandamine
7. Vallavara võõrandamine
8. Investeerimislaenu võtmine


Võnnu Vallavolikogu 24.03.2016.a istungi eelnõud:

1. Kinnistute Tartu tn 9c (lisa), Tartu tn 24/28 (lisa) ja Tiigi tee 1 (lisa) jagamine; seletuskiri
2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks
3. Reservfondi kasutamise kord
4. Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava 2016- 2026 kinnitamine ; Lisa
5. Äriühingu (Võnnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttesüsteemi haldamiseks) asutamine
6. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
7. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Võnnu vallas
8. Koduteenuse osutamise kord Võnnu vallas
9. Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise kord Võnnu vallas
10. Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele
11. Võnnu valla 2016.a. eelarve teine lugemine ; lisa, seletuskiri
12. Võnnu Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
13. Vallavolikogu esimehele ja volikogu liikmele tasu maksmise kord
14. Hallatavate asutuste juhtide ja töötajate palgagruppide ning töötasu piirmäärade muutmine
15. Võnnu vallavanemale töötasu määramine


Võnnu Vallavolikogu 04.01.2016.a istungi eelnõud:

1. Võnnu valla 2016.a. eelarve esimene lugemine; seletuskiri
2. Võnnu Vallavolikogu ja -valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
3. Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord
4. Esindajate nimetamine valdade ühinemiskonsultatsioonide komisjonidesse.
2. INFORMATSIOONID:
- Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava 2016- 2026 tutvustamine


Võnnu Vallavolikogu 03.12.2015. aasta istungi eelnõud:

1. Võnnu valla 2015.a II lisaeelarve vastuvõtmine; seletuskiri
2. Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks
3. Hanke (Käidukorraldus 2016-2018) korraldamine


Võnnu Vallavolikogu 29.10.2015. aasta istungi eelnõud:

1. Võnnu valla arengukava 2015-2022 mitte muutmise algatamine
2. Võnnu valla eelarvestrateegia 2016-2019; LISA
3. Sihtasutuse Võnnu Haigla tegevuse lõpetamine;
4. Sihtasutuse Hooldekodu Härmalõng asutamine
LISAD: ASUTAMISLEPING
SIHTASUTUSE HOOLDEKODU HÄRMALÕNG PÕHIKIRI
Hooldekodu juhataja
Ettepanek volikogule

5. Konsultatsioonide alustamine valdade võimalikuks ühinemiseks
6. Hangete korraldamine


Võnnu Vallavolikogu 27.08.2015. aasta istungi eelnõud:

1. Võnnu Lasteaed Värvuke põhimäärus
2. Võnnu üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
3. Võnnu Keskkooli põhimäärus


Võnnu Vallavolikogu 13.08.2015. aasta istungi eelnõu:

1. Võnnu valla ja Mäksa valla üldhooldusteenust osutavate asutuste liitmiseks läbirääkimiste alustamine


Võnnu Vallavolikogu 25.06.2015. aasta istungi eelnõud:
1. Võnnu valla 2014.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2. Võnnu valla 2015.a I lisaeelarve vastuvõtmine; LISA; SELETUSKIRI
3. Võnnu üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
4. Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord
5. Võnnu Keskkooli põhimäärus
6. Võnnu valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded; LISA


Võnnu Vallavolikogu 28.05.2015. aasta istungi eelnõud:

1. Kinnistu omandamine
2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
3. Võnnu Vallavolikogu 13. 12.2012 määruse nr 24 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Võnnu
vallas” muutmine

4. Võnnu Vallavolikogu 06.09.2007.a. määruse nr 11 „Võnnu Raamatukogu põhimäärus”
muutmine

5. Võnnu Vallavolikogu 06.09.2007.a. määruse nr 12 „Lääniste Raamatukogu põhimäärus”
muutmine

6. Geopargiga liitumine


Võnnu Vallavolikogu 26.04.2015. aasta istungi eelnõud:

1. Informatsioon
Vooremaa geopargi projekti tutvustamine.
2. Võnnu valla 03. mai 2012 määruse nr 8 „Võnnu valla eelarve menetlemise kord”
muutmine
; Lisa
3. Võnnu valla 2015.a eelarve teine lugemine; Lisa; seletuskiri


Võnnu Vallavolikogu 05.02.2015.aasta istungi eelnõud:

1. Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine

2. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
3. Võnnu valla 2015.a eelarve esimene lugemine;

2015. AASTA EELARVE PROJEKT ESIMENE LUGEMINE

4. Omafinantseeringu garanteerimine ja volituste andmine
5. Võnnu valla arengukava uuendamise algatamine
6. Informatsioon:
SA Võnnu haigla algatatud ettepanek Mäksa valla hoolekandeasutustega koostöö arendamiseks


1. Kinnistu omandamine

2. Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks

3. Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise kord; Lisa; SELETUSKIRI