Avaleht

PostHeaderIcon Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Võnnu Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Võnnu vallale kuuluva  kinnistu:

Võnnu vallale kuulub Võnnu alevikus asuv Lepa tee 7 kinnistu nr 3878604
(katastriüksuse tunnusega 91501:001:0149,  pindala 13 566 m², sihtotstarve elamumaa).

Vallavara võõrandatakse alljärgnevatel tingimustel:

1. Võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Võnnu vallale kuuluv Võnnu alevikus asuv Lepa tee 7
kinnistu nr 3878604
(katastriüksuse tunnusega 91501:001:0149,  pindala 13 566 m²,
sihtotstarve elamumaa),alghinnaga 4 500 (viis tuhat viissada) eurot.

2.  Määrata enampakkumisest osavõtu tasu suuruseks 25 eurot ja tagatisraha suuruseks 450 eurot.
2.1. Enampakkumisest osavõtu tasu ja tagatisraha tuleb maksta pangaülekandega
Võnnu Vallavalitsuse arvelduskontole.
2.2. Tagatisraha peab olema laekunud Võnnu Vallavalitsuse arvelduskontole
EE651010152000013003 vähemalt 1 päev enne enampakkumise päeva.
2.3. Tagatisraha tagastatakse isikule, kes ei võitnud pakkumist. Pakkumise võitnud isikul
arvestatakse tagatisraha kinnistu ostuhinna sisse.

3. Vallavara võõrandatakse alljärgnevatel tingimustel:

3.1. Notariaalne ostu-müügileping sõlmitakse kõrgeima pakkumise teinud isikuga 2 (kahe)
kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist;
3.2. Juhul kui kõrgeima pakkumise teinud isik loobub tehingu sõlmimisest kinnitatakse parimaks
pakkumiseks paremuselt teine pakkumus;
3.3. Paremuselt teise pakkumise teinud isiku loobumisel tunnistatakse oksjon nurjunuks;
3.4. Notariaalse ostu-müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud kulutused tasub
enampakkumise edukas pakkuja,

4. Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama:

4.1. enampakkumisel osalemise avalduse oma täieliku nime, isikukoodi ja elukohaga;
juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht;
4.2. pakkuja kontaktandmed;
4.3. pakutav ostuhind (numbriliselt ja sõnadega)
4.4. juriidilistel isikutel äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsuse enampakkumisel
osalemiseks ja kinnistu ostmiseks ning pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks;
4.5. esindaja volikiri, kui pakkumise teeb füüsilisest isikust osaleja esindaja.

5. Pakkumus tuleb saata või esitada kinnistes ümbrikutes Võnnu Vallavalitsusse aadressil:
Tartu tn 24 II korrus Võnnu alevik Võnnu vald Tartu maakond.
Ümbrik peab olema varustatud tekstiga „ Lepa tee 7 kinnistu enampakkumine”.

6. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks 4. mai 2017.a. kell 10:00 ja
pakkumise avamise ajaks 4. mai 2017.a. kell 10:10 ning pakkumiste avamise asukohaks
Võnnu Vallavalitsus Tartu tn 24 II korrus.

7. Juhul kui enampakkumise võitja ei sõlmi 2 (kahe) kuu jooksul alates enampakkumise
tulemuste kinnitamist kinnistu ostmiseks ostu-müügi lepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.
Ostu-müügi lepingu sõlmimisega seotud kulud jäävad ostja kanda.

8. Enampakkumist korraldab ja laekunud pakkumisi hindab Võnnu Vallavalitsus.