Avaleht Uudised

PostHeaderIcon Valla uudised

PostHeaderIcon Hea veeteenuse tarbija!

Võnnu Vallavolikogu otsusega nr 5, 23.02.2017 on AS Emajõe Veevärk määratud alates 01.06.2017 haldama Võnnu alevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatisi ja osutama veetarbijale veeteenust.

Seoses sellega kaasnevad veetarbijale mõningased muutused:

*  AS Emajõe Veevärk sõlmib kõigi veeteenuse tarbijatega uued teenuseosutamise (tarbimis)lepingud ja liitumislepingute puudumisel ka liitumislepingud. Lepinguid saab vormistada AS Emajõe Veevärk kontoris Tartus Sõbra 56 (kolmas korrus), samuti posti või e-posti vahendusel.
NB! Lepingud sõlmitakse kinnistu omanikuga või kui kinnistu kuulub mitmele omanikule, siis kaasomanike volitatud esindajaga (kortermajade puhul ühistu esindajaga). Kortermajade puhul tuleb esindajal esitada korteriomanike volitus, korteriühistutel registrikaardi väljavõte. Lepingute vormistamiseks palume esitada omaniku isikutunnistuse koopia ning kinnisturaamatu väljavõte. Kui veeteenuse tarbijal kehtivat liitumislepingut esitada ei ole, vormistame liitumislepingu kehtiva Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatult. Olemasolevad veeteenuse kasutajad lepingu (te) ümbervormistamise eest tasu maksma ei pea.

*  Kõikidele veeteenuse kasutajatele paigaldatakse vee-ettevõtte poolt tasuta kaugloetavad veearvestid ja peale seda ei ole vaja teatada vee-ettevõttele arvesti näite, andmed laekuvad automaatselt kuu viimase päeva kella 23.59 seisuga vee-ettevõtjale.

*  AS Emajõe Veevärk klientidele hakkab 01.06.2017 kuupäevast kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.

*  Klienditeenindusega saab kontakti telefonidel 7 311 843, 7 311 842 või e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. . Avariidest ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatistel saab teatada 5 155 077. Kinnistusiseste avariide lahendamine on tasuline teenus.

Loe lisa...

 

PostHeaderIcon Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm avatakse Tartumaal 7. aprillil, toetusavaldusi vee-, kanalisatsiooni-,
ja juurdepääsuteede valdkonnas saab esitada kuni 7. juunini 2017.a.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist,
hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt
33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Loe lisa...

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril on Võnnu raamatukogu suletud.

 

PostHeaderIcon Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

PRESSITEADE 29.12.2016

Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallad edastasid volikogudes heakskiidu saanud ühinemisdokumendid Tartu Maavanemale

Jõulupühade-eelsel nädalal kogunesid kolme valla volikogud ning kinnitasid suure enamuse toetusel ühinemislepingu koos lisadega. Dokumentide esitamine ettenähtud ametiasutustele, kes nüüd oma protseduure peavad ellu viima, oli vajalik veel enne 2016 aasta lõppu.

„Teeb heameelt, et oleme pingelises ajagraafikus püsides jõudnud konstruktiivse tulemuseni ning ühinevate valdade baasil tekkivas Kastre vallas tagatakse elanikele arenev elukeskkond ja kvaliteetsed avalikud teenused,“ sõnas Võnnu vallavanem Teet Helm.

Ühinemislepingu avalikule väljapanekule suunamise hetkel elas kolmes vallas kokku 4817 elanikku. „Oleme ennastki üllatades suutnud vähem kui pooleteise kuuga kasvatada ühinevate valdade elanike arvu tänaseks 5037-ni. Sellega oleme täitnud varuga haldusreformiseaduses sätestatud miinimumkriteeriumi ning liites siia juurde ka Meeksi vallast Kastre valla suunas ühinevad Rõka ja Järvselja külad, oleme väga lähedal 5100 elanikuni jõudmisele,“ lisas Haaslava vallavanem Priit Lomp.

Mäksa vallavanem Timo Reinthal lausus, et suur töö algab aga alles nüüd. „Vajalik on töötada välja alusdokumendid ja struktuur, samuti korraldada sümboolikakonkurss. Oleme võtnud eesmärgiks, et elanike jaoks oleks üleminek uude olukorda võimalikult sujuv,“ sõnas Reinthal.

Ühinevate omavalitsuste nimeks saab Kastre vald, keskusega Kurepalu külas. Teenuskeskused jäävad elanikke teenindama nii tänase Mäksa valla territooriumile kui ka Võnnu alevikku. 2017. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimisel valitakse 17 vallavolikogu liiget ühes valimisringkonnas.

Riigi poolt makstavat ühinemistoetust kasutatakse ühinemiskulude katmiseks ning piirkondades vajalike investeeringute tegemiseks. Nii saavad tänase Haaslava valla elanikud turvalise kergliiklustee Tartu linna suunal, Mäksal rekonstrueeritakse Melliste Lasteaed-Algkooli hoone ning Võnnu kooli juurde rajatakse kaasaegne spordistaadion.

Lisainfo:
Priit Lomp, Haaslava vallavanem 56982166
Timo Reinthal, Mäksa vallavanem 53480755
Teet Helm, Võnnu vallavanem 5055297

Allikas: http://www.haaslava.ee/?page=1&view=1086

Viimati uuendatud (Neljapäev, 23 November 2017 12:31)

 

PostHeaderIcon Detailplaneeringu algatamine

Võnnu Vallavalitsus annab teada, et Võnnu Vallavolikogu 05. II 2015.a otsusega nr 2 „Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ on algatatud Tartu maakonnas Võnnu vallas Lääniste külas Alampoise kinnistu ja lähiala detailplaneering ning mitte algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lääniste külas asuva Alampoise maaüksuse (91501:004:0049) detailplaneeringu asendiskeem

Planeeringuala haarab Alampoise kinnistut 91501:004:0049, pindalaga 21253 m², sihtotstarve maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on rajatud kanali seadustamine, paadisilla rajamine, maa sihtotstarbe muutmine ja uue ehitusala määramine ning anda lahendus krundi haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

 
Veel artikleid...